បណ្ដុំអ្នកជំនាញ Windows 

Windows 10, 8, 7​ និង Windows Server (>= 2008) ផ្ទុកតែ Tor និងគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ។ Download (sig)