پیش از انتشار نسخه پایدار نرم افزار، ما نسخه آلفا را برای آزمایش ویژگی‌ها و پیدا کردن اشکالات منتشر می‌کنیم. از آنجا که در نسخه آلفا، ممکن است برخی موارد به درستی کار نکنند، بنابراین احتمال وجود خطراتی نیز قابل پیش بینی می باشد. در صورتی که شما از این گونه خطرات آگاهی دارید و مشکلی در روبرو شدن با آن ها ندارید، و تمایل دارید تا به ما در یافتن ایرادهای نرم افزار و گزارش آن ها کمک کنید، نسخه آلفای مرورگر Tor را دانلود نمایید، در غیر این صورت به هیچ عنوان خودتان را در معرض خطر قرار ندهید!

The new Tor Browser Alpha includes all supported languages in one multi-locale download. Now you can change language using the menu in General settings without needing to download a different version of Tor Browser or a new language pack.

زبان ویندوز سیستم‌عامل مک گنو/لینوکس
See supported languages 32-bit (sig) / 64-bit (sig) 64-bit (sig) 32-bit (sig) / 64-bit (sig)
نسخه آلفای مرورگر Tor برای اندروید
گوگل‌پلی
aarch64 (sig)
armv7 (sig)
x86 (sig)
x86_64 (sig)

پیش از انتشار نسخه پایدار نرم افزار، ما نسخه آلفا را برای آزمایش ویژگی‌ها و پیدا کردن اشکالات منتشر می‌کنیم. از آنجا که در نسخه آلفا، ممکن است برخی موارد به درستی کار نکنند، بنابراین احتمال وجود خطراتی نیز قابل پیش بینی می باشد. در صورتی که شما از این گونه خطرات آگاهی دارید و مشکلی در روبرو شدن با آن ها ندارید، و تمایل دارید تا به ما در یافتن ایرادهای نرم افزار و گزارش آن ها کمک کنید، نسخه آلفای مرورگر Tor را دانلود نمایید، در غیر این صورت به هیچ عنوان خودتان را در معرض خطر قرار ندهید!

The new Tor Browser Alpha includes all supported languages in one multi-locale download. Now you can change language using the menu in General settings without needing to download a different version of Tor Browser or a new language pack.