Aragatnaşyk guruň

Birikdiriň

Tor ulgamynyň petiklenen ýurdunda bolsaňyz, gurmak prosesinde köprä birikmek üçin Tor sazlap bilersiňiz.

Tor petiklenmedik bolsa, Tor-a birigip bilmezliginiň umumy sebäbi kompýuter sagadynyň nädogry bolmagydyr. Kompýuteriň wagtynyň we senesiniň dogry düzülendigine göz ýetiriň.

Goldaw Portalymyzda ýygy-ýygydan soralýan soraglary okaň
Howpsuz boluň

Howpsuz boluň

Tor arkaly torrentleri göçürip almaň.
Tor Browser - Flash, RealPlayer we QuickTime ýaly brauzer plaginlerini bloklaýar. Bu pluginler IP adresiňizi ýüze çykaryp biler.

Tor Browser-ine başga goşmaçalar ýa-da plaginler gurmak maslahat berilmeýär

Goşmaçalar ýa-da programma goşundylary Tor-dan geçip, şahsy durmuşyňyza täsir edip biler. Tor brauzeri, şahsy gizlinligiňizi we howpsuzlygyňyzy goramak üçin Diňe HTTPS, NoScript we beýleki ýamamalar bilen gelýär.Has köp näsazlyklary (troubleshooting) düzeltmek üçin Tor Browser gollanmasy maslahatlary gözden geçiriň.

Onlaýn şahsy durmuş we erkinlik üçin göreşiň.

Biz telekeçilik däl gurama we dünýädäki millionlarça adam üçin Tor ygtybarly we howpsuz saklamaga kömek etmek üçin siziň ýaly goldawçylara bil baglaýarys.

Häzir bagyş ediň